Psychotraumatologia (psychologia traumy) jest dosyć młodą dziedziną psychologii, która zajmuje się osobami po traumatycznych przeżyciach, po doświadczeniu sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu.

Psychotraumatolog to psycholog lub lekarz psychiatra, który ukończył specjalistyczne studia podyplomowe nadające uprawnienia do wykonywania zawodu psychotraumatologa.

W Polskiej Klasyfikacji Zawodów psychotraumatolog został określony jako odrębny zawód:

Nazwa:Psychotraumatolog

Kod: 229910

Synteza: Udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie; pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych ofiar traumy.

Zadania zawodowe:

 • udzielanie pomocy osobom doznającym traumy w następstwie zdarzeń losowych w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, zakładach karnych i poprawczych;
 • nawiązanie relacji z osobą w sytuacji kryzysowej po traumatycznym doświadczeniu;
 • rozpoznawanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych itp.;
 • diagnozowanie stanu psychicznego z wykorzystaniem technik imaginacyjnych, praca z obronami po urazowym doświadczeniu (rozszczepienie, dysocjacja);
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających tramy oraz ich rodzin, rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz rodzinnych domów dziecka;
 • zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną;
 • podejmowanie negocjacji z pacjentem w sytuacjach zagrożenia życia oraz w sytuacjach kryzysowych;
 • przepracowanie traumy i dokonanie syntezy urazu za pomocą techniki ekranu;
 • wspieranie pacjenta w rozwijaniu jego umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwania dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych;
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi osoby i rodziny po traumatycznych wydarzeniach oraz udzielających wczesnej interwencji;
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy z zakresu metod stosowanych w terapiach traumatologicznych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników zarządzania kryzysowego nastawionych na szybką profesjonalną pomoc psychologiczną;
 • przeprowadzanie superwizji przeprowadzanych terapii po odpowiednim doświadczeniu i uzyskaniu certyfikatów do ich przeprowadzania;
 • prowadzenie własnego gabinetu terapeutycznego.

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/